Dofinansowanie

Zasady dofinansowania

Likwidacja barier technicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania z osobą niepełnosprawną zostaje zawarta umowa o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Nie jest to refundacja - przyznane środki przekazywane są przelewem na wskazany rachunek bankowy dostawcy (sprzedawcy) urządzeń. Po przyznaniu dofinansowania klient musi dokonać zakupu a odebraną fakturę określająca całkowitą wartość sprzętu z informacją o wartości wpłaty własnej, przedstawić w PCPR. Brakująca kwota zostanie przelana na konto sprzedawcy.

Załączniki wymagane do wniosku:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, oraz potwierdzające konieczność zakupu konkretnego urządzenia w ramach likwidacji barier technicznych
 • zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
 • kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku jego pobierania
 • kopia decyzji o przyznaniu świadczeń Pomocy społecznej jeżeli takie występują
 • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana
 • ofertę cenową lub fakturę pro-forma na przedmiot wniosku

UWAGA: Powyższe dane mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu doprecyzowania wymagań konieczny jest kontakt z PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

PEGAZ 2003

W ramach tego programu dofinansowany może zostać miedzy innymi zakup szyn oraz ramp najazdowych mających na celu dostosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Program skierowany jest do:

 • pełnoletnich osób w wieku aktywności zawodowej
 • wykonujących pracę zarobkową lub uczących się albo w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowanych w urzędzie pracy
 • posiadających ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu ruchu
 • legitymujących się prawem jazdy

Dofinansowanie wynosi do 100% wartości inwestycji.

Wnioski przyjmowane są przez PFRON - szczegóły pod adresem www.pfron.org.pl